Späť

Podmienky používania

1 Všeobecné informácie a oblasť platnosti

1.1. ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (ďalej len: ABOUT YOU), je spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektronického obchodu, ktorá okrem iného prevádzkuje internetové obchody (ďalej len: „služby“) v rámci rôznych internetových prezentácií a aplikácií.


Medzi tieto služby patrí aj ABOUT YOU Outlet, v ktorom sa členom ponúka na predaj tovar v podobe akcií s časovým a množstevným obmedzením. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na ABOUT YOU Outlet v rámci nasledujúcich služieb: www.aboutyou-outlet.sk, aplikácia ABOUT YOU Outlet.


1.2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, služby poskytované spoločnosťou ABOUT YOU sú určené pre používateľov a výlučne na súkromné použitie. Používanie služieb poskytovaných spoločnosťou ABOUT YOU na komerčné účely nie je povolené bez výslovného súhlasu spoločnosti ABOUT YOU.


1.3. Registráciou vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Tieto podmienky používania definujú podmienky používania služieb.


1.4. Pre objednávky/nákupy prostredníctvom služieb platia Všeobecné obchodné podmienky https://aboutyou-outlet.sk/s/agb ABOUT YOU Outlet (ďalej len: VOP) v znení neskorších zmien a doplnení, ktoré si môžete pozrieť, vytlačiť a/alebo uložiť tu, ako aj v časti „VOP“.2 Členstvo v ABOUT YOU Outlet


2.1. Možnosť používať obsah ABOUT YOU Outlet je v rámci jeho dostupnosti a príslušného obsahu určená len pre uzavretý okruh členov. Ak sa chcete zúčastňovať na ponukách a nakupovať tovar, musíte sa zaregistrovať k službám ako člen. Členstvo vás oprávňuje používať obsah na vlastné a súkromné, nekomerčné účely.


2.2. Registrácia je bezplatná. Po úspešnej registrácii vás členstvo nezaväzuje k povinnosti zakúpiť si tovar.


2.3. Úspešnou registráciou sa uzatvára zmluva medzi spoločnosťou ABOUT YOU a členom. Nárok na uzavretie zmluvy neexistuje. Spoločnosť ABOUT YOU si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu.


Ako protislužbu za bezplatné členstvo nám udeľujete súhlas so zasielaním, resp. odoberaním nášho newslettera e-mailom (ďalej len „súhlas so zasielaním newslettera“) a so súvisiacim spracovaním vašich osobných údajov:


Súhlasím s tým, aby ma spoločnosť ABOUT YOU SE & Co. KG informovala o trendoch, ponukách a kupónoch prostredníctvom e-mailu a aby na tento účel spracúvala moje osobné údaje. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na konci každého newslettera kliknutím na odkaz na odhlásenie.


Súhlas so zasielaním informačného bulletinu si vyžaduje potvrdenie poskytnutých údajov kliknutím na e-mailový odkaz, ktorý bude používateľovi zaslaný e-mailom po registrácii (postup dvojitého súhlasu), pokiaľ už nedošlo k potvrdeniu prostredníctvom existujúceho účtu k iným službám ABOUT YOU a/alebo overeného účtu (napr. „ Prihlásenie s Apple“).


2.4. Údaje poskytnuté pri registrácii a v ďalšom priebehu členstva musia byť úplne a správne. To zahŕňa aj to, že používatelia sa nesmú zaregistrovať a/alebo prihlásiť pod cudzími identitami a/alebo s použitím údajov tretích strán bez toho, aby na to boli oprávnení. Okrem toho je nevyhnutnou podmienkou členstva funkčná e-mailová adresa.


2.5. Každá osoba sa môže zaregistrovať k službám len raz. Súbežná registrácia a/alebo používanie viacerých členských účtov nie je povolené. Obchádzanie tohto nariadenia, najmä používaním rôznych údajov alebo e-mailových adries, nie je povolené a môže viesť k zablokovaniu alebo ukončeniu členstva zo strany spoločnosti ABOUT YOU.


2.6. Členovia musia udržiavať svoje heslo v tajnosti a starostlivo zabezpečiť prístup k svojmu členskému účtu. Ani spoločnosť ABOUT YOU neprezradí heslo tretím stranám. Spoločnosť ABOUT YOU a/alebo zamestnanci spoločnosti ABOUT YOU nikdy nebudú od členov žiadať ich heslo. Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom zabrániť zneužitiu členského účtu by sa malo zvoliť dostatočne bezpečné heslo a heslo by sa malo v pravidelných intervaloch meniť. Za zabezpečenie prístupových údajov je zodpovedný výlučne člen.3 Používanie ABOUT YOU Outlet


3.1. Neexistuje nárok na využívanie služieb spoločnosti ABOUT YOU. Spoločnosť ABOUT YOU si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť, vymazať a/alebo pozastaviť časti služieb, služby ako celok a/alebo jednotlivé funkcie a/alebo celú ponuku bez osobitného upozornenia, napr. kvôli vykonaniu súdneho a/alebo úradného rozhodnutia; v prípade zmeny právnych predpisov; kvôli odstráneniu bezpečnostných medzier alebo rozšíreniu ponuky. Ak by zmena, doplnenie, vymazanie a/alebo pozastavenie malo byť pre člena neprimerané, uplatní sa bod 8.1.


3.2. Je zakázané používať služby spôsobom, ktorý porušuje právne predpisy, práva tretích strán alebo dobré mravy. Člen sa musí zdržať akéhokoľvek narušenia služieb alebo ďalšieho používania prístupných údajov na iné ako určené použitie. To zahŕňa napríklad manipuláciu s cieľom získať neoprávnené platby alebo iné výhody na úkor spoločnosti ABOUT YOU a/alebo tretích strán, ako aj kopírovanie alebo čítanie obsahu, ponúk, adresárov, databáz atď. na akýkoľvek účel. Takisto je zakázané používať služby spôsobom, ktorý je nenáležitý alebo môže poškodiť dobré meno spoločnosti ABOUT YOU.4 Ukončenie členstva


4.1. Členovia môžu svoje členstvo kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu, pokiaľ tomu nebránia iné zmluvné vzťahy – napr. nevyplatené nároky na odmenu. Členovia môžu svoje členstvo ukončiť zaslaním neformálneho e-mailu na adresu kundenservice@aboutyou-outlet.de.


4.2. ABOUT YOU môžete členstvo kedykoľvek riadne ukončiť so 14-dňovou výpovednou lehotou.


4.3. ABOUT YOU môže zablokovať, obmedziť alebo ukončiť členstvo bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ existujú konkrétne náznaky, že člen porušuje zákonné ustanovenia, práva tretích strán, tieto podmienky používania alebo VOP.5 Ochrana osobných údajov


Okrem toho sa na služby vzťahujú podmienky ochrany osobných údajov https://aboutyou-outlet.sk/s/data-protection spoločnosti ABOUT YOU v ich aktuálne platnom znení, ktoré si môžete prečítať, vytlačiť a/alebo uložiť tu a v časti „Podmienky ochrany údajov“.6 Obmedzenie zodpovednosti


6.1. Spoločnosť ABOUT YOU nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, osobitné straty a/alebo škody, ktoré utrpia členovia v dôsledku používania služieb a ktoré súvisia s akoukoľvek poruchou komunikačného alebo elektrického vedenia, zlyhaním operátorov mobilných sietí, účinkami škodlivého softvéru, nekalými praktikami tretích strán s cieľom získať neoprávnený prístup a/alebo znefunkčniť softvér a/alebo hardvér spoločnosti ABOUT YOU alebo okolnosťami vyššej moci. V takýchto prípadoch nie je spoločnosť ABOUT YOU povinná nahradiť škody, ktoré členovia utrpeli.


6.2. Spoločnosť ABOUT YOU zodpovedá len za škodu vyplývajúcu z poškodenia života, tela alebo zdravia, ktoré zapríčinila vlastnou vinou, za škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spoločnosťou ABOUT YOU, jej právnymi zástupcami alebo pomocnou silou ABOUT YOU. Vo všetkých ostatných ohľadoch spoločnosť ABOUT YOU zodpovedá len za mierne nedbanlivostné porušenie povinností, ktorých plnenie je nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb a na dodržiavanie ktorých sa člen môže pravidelne spoliehať (základné povinnosti), a to len do výšky predvídateľnej škody typickej pre zmluvu. Uvedené obmedzenie zodpovednosti sa primerane vzťahuje na osobnú zodpovednosť zákonných zástupcov a pomocnej sily ABOUT YOU.


6.3. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku zostáva nedotknutá.7 Práva priemyselného/duševného vlastníctva


Na názvy spoločností, značky, logá, údaje, informácie, obrázky, videá, výsledky vyhľadávania a texty, ako aj iný obsah ABOUT YOU sa vzťahuje autorskoprávna ochrana podľa autorského zákona a/alebo iných zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Rozmnožovanie, šírenie a úprava obsahu (celého alebo jeho časti) sú povolené len s výslovným súhlasom spoločnosti ABOUT YOU. Autorskoprávna ochrana podľa autorského zákona a/alebo iných zákonov na ochranu duševného vlastníctva sa vzťahuje aj na obsah, ktorý nepochádza od samotnej spoločnosti ABOUT YOU, a to v prospech príslušného vlastníka práv.8 Záverečné ustanovenia


8.1. Spoločnosť ABOUT YOU si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať tieto Podmienky používania. Členovia budú o zmene včas informovaní vhodným spôsobom (napr. e-mailom, push notifikáciou, oznámením v členskom účte). Používanie služieb sa riadi aktuálne platnou verziou podmienok používania. Ak člen nepodá námietku do 6 týždňov od oznámenia, podmienky používania sa považujú za schválené. Ak člen pokračuje v používaní služby po nadobudnutí účinnosti zmien, vyjadruje tým svoj súhlas so zmenenými podmienkami používania.

8.2. Uplatňuje právo Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). To neplatí, pokiaľ je poskytnutá ochrana zrušená kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má člen (spotrebiteľ) obvyklý pobyt.

8.3. Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania neplatné a/alebo by sa stali neplatnými, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa nahradí buď zákonným ustanovením, alebo, ak takéto ustanovenie neexistuje, ustanovením, ktoré by strany v dobrej viere prijali, ak by si boli vedomé neplatnosti príslušného ustanovenia.


Poskytovateľ služieb

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstraße 10

20095 Hamburg 

Nemecko

 

Registračný súd: Okresný súd v Hamburgu

Registračné číslo: HRA 126781

IČ DPH:

SK4120250464


právne zastúpený:

ABOUT YOU Verwaltungs SE


Registračný súd: Okresný súd v Hamburgu

Registračné číslo: HRB 171601


Predstavenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke


Verzia 1.0 Stav: Apríl 2023

Stiahnuť podmienky používania vo formáte PDF