Späť

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1 Uzatvorenie zmluvy: 

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme akceptovať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo odovzdaním tovaru na jeho prepravu do dvoch dní. 2 PRÁVO A ODVOLANIE 

Právo na odvolanie 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný tovar. 

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, tel: 0800 / 86 86 568, e-mail: [email protected]) o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. 


Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ dodania ako najlacnejšie štandardné dodanie, ktoré ponúkame). Na vrátenie platby použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak. V žiadnom prípade vám za vrátenie platby nebudú účtované žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nám tovar nebude doručený späť alebo kým nepredložíte dôkaz o tom, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. 

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať nášmu poskytovateľovi prepravných služieb bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. 

Náklady na vrátenie tovaru znášame my. 

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru. 

 


Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy 

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a zašlite ho na adresu: 

ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko, e-mail: [email protected] 

Týmto odstupujem/odstupujeme* od mnou/nami* uzavretej zmluvy na: 

nákup nasledujúceho tovaru*: ……………………………………………………………………………………... 

poskytnutie nasledujúcich služieb*: …………………………………………………………………………………

objednané*/doručené dňa*: ……………………………………………………………………………………….… 

Meno spotrebiteľa(-ov): ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresa spotrebiteľa(-ov): ……………………………………………………………………………………………. 

Spotrebiteľa(-ov) len v prípade komunikácie na papieri: …………………………………………………………. 

Dátum: ……………………………………………………………………………………………………………………………... ________________________________ 

*Neuplatniteľné vymažte

 3 Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy: 

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 


4 Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny: 

Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.


5 Dobrovoľné právo na vrátenie do 31 dní od prevzatia tovaru: 

Okrem vyššie uvedeného zákonného práva na odstúpenie od zmluvy vám poskytujeme dobrovoľné právo na vrátenie tovaru do 31 dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy môžete odstúpiť aj po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to tak, že nám tovar vrátite do 31 dní od prevzatia tovaru (lehota začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru) za predpokladu, že tovar je kompletný a v pôvodnom obale, je v nepoužitom a nepoškodenom stave a nejde o tovar vyrobený podľa osobitných špecifikácií zákazníka alebo zjavne prispôsobený osobným potrebám, alebo nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie. 

Tovar je potrebné poslať späť na adresu: ABOUT YOU SE & Co. KG, 20088 Hamburg, Nemecko. 

Zmluvne poskytnutá záruka dobrovoľného vrátenia nemá vplyv na vaše zákonné práva a nároky. Najmä vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a vaše zákonné záručné práva zostávajú neobmedzené. 


6 Doprava tovaru: 

Dodávky sú v zásade platné iba na Slovensku. Vo všeobecnosti dopravu na Slovensku zabezpečuje Slovenská pošta. Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť a len konečným spotrebiteľom. 

7 Záruka: 

V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u zamestnanca Slovenskej pošty, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a - v prípade splnenia zákonných podmienok - ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy; okrem uvedeného si môžete uplatniť aj nárok na náhradu škody vrátane náhrady škody namiesto plnenia a náhradu vašich márne vynaložených výdavkov.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienene vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.Vady tovaru, ktoré je možné odstrániť:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo požadovať, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môžeme vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

8 Prepravné náklady: 

Ku každej objednávke sa účtuje poštovné 2,90 € vrátane DPH.

9 Platba: 

Platby je možné realizovať v zásade prostredníctvom služieb PayPal, na dobierku, kreditnou/debetnou kartou (MasterCard, Visa), Apple Pay alebo Google pay. Za rýchle zaplatenie neposkytujeme žiadne zľavy. Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby, napríklad iba spôsoby súvisiace s príslušným úverovým ratingom, aby sme obmedzili naše úverové riziko.

Nie je možné odpočítať zľavu. Vyhradzujeme si právo ponúknuť vám len určité spôsoby platby za požadovanú dodávku, napríklad len platby zodpovedajúcemu príslušnému úverovému ratingu na zabezpečenie nášho úverového rizika. 

 


Platba cez PayPal 

Platíte priamo cez svoj účet PayPal. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na PayPal a tam zaplatíte hodnotu objednávky. Hneď ako bude náš účet PayPal informovaný o vašej autorizácii, tovar bude odoslaný – v závislosti od dodacej lehoty uvedenej pri danom artikli. Z vášho účtu PayPal bude ihneď po autorizácii odpísaná skutočná fakturovaná suma po odpočítaní prípadných zliav, darčekových poukazov atď. 

 


Platba prostredníctvom služby Apple Pay

Platba prebehne priamo prostredníctvom vášho Apple účtu. Po zadaní objednávky vás presmerujeme do Apple peňaženky, kde bude potrebné autorizovať platbu v príslušnej hodnote objednávky. Akonáhle obdržíme informáciu o úspešnej autorizácii, objednávka bude odoslaná a následne doručená podľa vopred uvedenej dodacej lehoty. V závislosti od spôsobu platby priradeného k Apple Pay účtu vám bude odpočítaná celková suma objednávky po odpočítaní všetkých zliav, zľavových poukážok atď., a to hneď po autorizácii alebo odoslaní objednávky.Platba prostredníctvom služby Google Pay

Platba prebehne priamo prostredníctvom vášho Google účtu. Po zadaní objednávky vás presmerujeme do Google peňaženky, kde bude potrebné autorizovať platbu v príslušnej hodnote objednávky. Akonáhle obdržíme informáciu o úspešnej autorizácii, objednávka bude odoslaná a následne doručená podľa vopred uvedenej dodacej lehoty. V závislosti od spôsobu platby priradeného k Google Pay účtu vám bude odpočítaná celková suma objednávky po odpočítaní všetkých zliav, zľavových poukážok atď., a to hneď po autorizácii alebo odoslaní objednávky.Platba kreditnou kartou

Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej kreditnej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z vašej kreditnej karty zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.Platba na dobierku

Platba za tovar sa vykoná v hotovosti pri dodaní balíka vo výške uvedenej vo faktúre. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 2 sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme informácie o vašom bankovom účte (IBAN), ktoré možno ľahko a bezpečne uložiť na zákazníckom účte. Vyhradzujeme si právo vystaviť poukážku vo výške hodnoty vráteného tovaru, ak ani po opakovaných upomienkach nebudú oznámené údaje o bankovom účte. 


10 Cena:

Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.


11 Výhrada vlastníckeho práva:

Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.


12 Alternatívne riešenie sporov: 

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

13 Rozhodné právo:

Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

14 Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán:

Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

15 Jazyk zmluvy/uchovávanie textu objednávky: 

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky u nás neukladáme a po dokončení objednávky už nie je viac dostupný. Text vašej objednávky si však môžete hneď po odoslaní objednávky vytlačiť.

16 Práva k fotografiám: 

Majiteľom všetkých práv k fotografiám je ABOUT YOU SE & Co. KG. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

17 Identifikačné údaje dodávateľa 

 

ABOUT YOU SE & Co. KG 

Domstraße 10 

20095 Hamburg, Nemecko
Obvodný súd v Hamburgu HRA 126781 právne zastúpený: 

ABOUT YOU Verwaltungs SE 

Obvodný súd v Hamburgu HRB 171601 

Predstavenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese 

Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke 

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF 

Tlačiť Všeobecné obchodné podmienky 

Stiahnuť čítačku PDF